Yhdistyksen säännöt

Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys ry

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen UNIX-käyttäjäin yhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää nimeä Finnish Unix Users’ Group tai lyhennystä FUUG.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on yksityisten ja juridisten henkilöiden toiminnan ja kehityksen edistämiseksi toimia näiden välisenä yhdyssiteenä UNIX-käyttöjärjestelmään, sen sovelluksiin ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • avustaa jäseniään keskinäisessä ja kansainvälisessä tietojen vaihdossa
 • seuraa alan kehitystä
 • toimii yhteistyössä yhdistyksen toimintaa sivuavien kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa
 • harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa
 • asettaa toimikuntia ja työryhmiä
 • järjestää kokouksia, matkoja ja muita tilaisuuksia

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet on jaettu henkilöjäseniin, yhteisöjäseniin ja kunniajäseniin.

Henkilöjäseniksi voidaan ottaa yksityinen UNIXista kiinnostunut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva, oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenen tulee nimetä itselleen edustaja. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut UNIXin tai yhdistyksen hyväksi.

Jäsenyyttä haetaan ilmoittamalla liittymishalukkuudesta yhdistyksen hallitukselle. Uusien jäsenien hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvotteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.

4 § Jäsenmaksu

Henkilö- ja yhteisöjäsenet maksavat yhdistykselle syyskokouksen määräämät jäsenmaksut.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja enintään neljä muuta varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi. Kokous valitsee tai valtuuttaa valitun hallituksen valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

6 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja edellä mainitut mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Päätösvalta

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
 3. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
 4. Päätetään jäsenmaksuista ja eri jäsenluokille tarjottavista palveluista

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain marras-joulukuussa. Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Esitetään yhdistykselle tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
 2. Päätetään jäsenmaksuista ja eri jäsenluokille tarjottavista palveluista
 3. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
 4. Valitaan hallituksen jäsenet
 5. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja hallituksen jäsenten joukosta tai valtuutetaan uusi hallitus valitsemaan nämä keskuudestaan
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 7. Valitaan viisi (5) jäsentä FUUGin säätiön valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ja enintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muu asia voidaan, jos yhdistyslaki sen sallii, ottaa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 äänen enemmistöllä siihen suostuu.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 koko jäsenmäärästä niin vaatii.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisön nimeämä edustaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei yhdistyslaki tai nämä säännöt toisin määrää. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

10 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat annetaan viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajalle, jotka palauttavat ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Rahastonhoitaja hyväksyy yhdistyksen talouteen liittyvät maksusuoritukset.

11 § Sääntömuutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, mikäli 2/3 annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää 2/3 äänten enemmistön. Päätös on lisäksi vahvistettava toisessa, vähintään kaksi viikkoa myöhemmin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä.

Purkamisen jälkeen yhdistyksen varat luovutetaan jollekin oikeustoimikelpoiselle vastaavanlaista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle.