Säätiön säännöt

Fuugin säätiö -nimisen säätiön säännöt (12.5.2022)

1 §
Säätiön nimi on Fuugin säätiö.

2 §
Säätiön kotipaikka on Helsinki.


Säätiön tarkoituksena on UNIXin kaltaisia käyttöjärjestelmiä, avoimia järjestelmiä ja tietotekniikan avoimia standardeja edistävän

 • tutkimuksen
 • tiedonvälityksen
 • opetuksen sekä
 • yleishyödyllisen teknologisen kehityksen tukeminen

Säätiön tarkoitusta toteutetaan

 • myöntämällä apurahoja ja avustuksia sekä
 • harjoittamalla tiedotustoimintaa ja
 • osallistumalla tarkoitusta tukevien koulutus– ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.

Yleisenä periaatteena tulee olla, että vähintään avustetun kehityshankkeen tuottamat määrittelyt ovat julkisia, vaikka mahdollinen yksittäinen määrittelyn mukainen ohjelmisto tai muu käytännön toteutus ei tätä julkisuuden vaatimusta täyttäisikään.


Säätiölle on luovutettu omaisuutta yhden miljoonan (1.000.000) markan arvosta. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin lainmukaisilla tavoilla.


Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Hallitus valitsee uuden hallituksen seuraavaksi kalenterivuodeksi viimeistään joulukuussa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

6 §
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Hallitus tekee päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 §
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

8 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

 • käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus
  ja tilinpäätös,
 • päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
 • määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
 • valittava lain vaatima tilintarkastaja ja, mikäli varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, myös varatilintarkastaja

9 §
Säätiön hallitus voi nimittää säätiölle toimitusjohtajan hoitamaan säätiön juoksevia asioita. Toimitusjohtajan palkkiosta päättää hallitus.

10 §
Säätiötä edustaa puheenjohtaja yksin tai puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

11 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa.

12 §
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase– erittelystä sekä toiminta– ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti– ja Rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava Patentti– ja Rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

13 §
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokseen on saatava Patentti– ja Rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §
Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 3 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.